Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyStredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku
Adresa školyJ.Kollára 536/1, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón0445222072, 0445222074
WWW stránkahttps://www.soselh.sk
E-mailskola@soselh.sk
Súčasti školyŠkolská jedáleň, Školský internát

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Milan Daniš  
ZRŠ - pre všeobecno-vzdelávacie predmetyMgr. Marta Hochmalová  
ZRŠ - pre odborné predmetyIng. Pavel Navrátil  
Vedúca ekonomického úsekuIng. Ivana Helebrandtová  
Vedúca školského internátuMgr. Adriana Húšťavová  
Vedúca školskej jedálneJana Janigová  

Rada školy

Volený/delegovaný zaTitl., priezvisko, menoFunkciaE-mail
Pedagogický zamestnanecMgr. Andrea ŠingliarováPredsedaadsim3925@gmail.com
Pedagogický zamestnanecMgr. Eva RúčkováČlen 
Nepedagogický zamestnanecIng. Martin GabauerČlen 
Zástupca rodičovMartina PálenčíkováČlen 
Zástupca rodičovAnna Ševcová-DropováČlen 
ČlenIngrid KomováČlen 
Zástupca zriaďovateľaIng. Ján Pavlík, PhDČlen 
Zástupca zriaďovateľaMgr. Bibiana JančiováČlen 
Zástupca zriaďovateľaIng. Tomáš NemecČlen 
Zástupca zriaďovateľaIng. Rudolf UrbanovičČlen 
ŽiaciSimona HrabovskáČlen 

Adresa elektronickej pošty na radu školy: adsim3925@gmail.com

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48, 011 09 Žilina
Telefón0415032205
E-mailskolstvo@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Zasadnutia Rady školy v školskom roku 2021/2022:

DátumUznesenie zo zasadnutia
25.10.2021Rada školy prerokovala a schvália správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.
9.6.2022Rada školy odsúhlasila návrh na počet tried a počet žiakov na školský rok 2023/2024.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 449

Počet tried: 18

Počta žiakov po odboroch a ročníkoch:

Kód odb.Názov odboru1. roč.2. roč.3. roč.4. roč.Škola
2675 MElektrotechnika30304149150
2561 MInformačné a sieťové technológie30302921110
2682 KMechanik počítačových sietí37403737151
2697 KMechanik elektrotechnik9138737
 Súčet:106113115114448

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP44194316
DPP2020
Znížený úväzok26260
Na dohodu5353

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
Učiteľov41142
Vychovávateľov505
Majstrov OV606
Spolu52153

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

·     multimediálne prezentácie:

Multimediálna prezentácia školy je na webovej stránke www.soselh.sk, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Sú v nej uvedené všetky informácie o živote školy, o študijných odboroch, o aktivitách žiakov mimo vyučovania, o ich úspechoch pri účasti na rôznych súťažiach, o medzinárodných aktivitách školy.

Informácie o aktivitách školy sú aj na www.facebook.com/SOSELH. Škola má vlastnú školskú televíziu SošeTV .

Škola sa prezentovala v rámci okresných a krajských súťaží v regionálnej a celoštátnej televízii.     Život školy sa propagoval v mestskej, v regionálnej tlači a v regionálnych rádiách.

 

·     spolupráca školy s rodičmi:

V školskom roku 2021/2022 škola aktívne spolupracovala s Radou rodičov a Radou školy. Rada rodičov a Rada školy zasadala     v uplynulom školskom roku celkovo trikrát. Rodičia boli informovaní o organizácii školského roka, o štátnom    a školskom vzdelávacom programe, o lyžiarskom kurze, o plaveckom kurze, o čerpaní finančných prostriedkov Občianskeho združenia EMITOR, o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov, plánoch výkonov, maturitných skúškach, o krúžkoch v škole, medzinárodnej spolupráci, o možnosti používania karty ISIC a EURO 26.

Na zasadnutiach boli zároveň prerokovávané pripomienky rodičov, ktoré boli navrhnuté na triednych rodičovských združeniach. Spolupráca rodičov a triednych učiteľov prebiehala formou rodičovských združení, individuálnych rozhovorov, kde boli rodičia informovaní o prospechu a správaní žiakov.

Od  školského roku 2015/2016 škola začala využívať Elektronickú triednu knihu (ETK). V školskom roku 2021/2022 škola aktívne využívala ETK aj na preukázateľnú komunikáciu s rodičmi.

 

·     formy prezentácie školy na verejnosti:

Deň otvorených dverí, Burzy stredných škôl v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a prezentácia žiakov školy na základných školách.

 

·     SOŠE TV - ŠKOLSKÁ TELEVÍZIA

Školská televízia začala pracovať a publikovať svoje príspevky na kanály YOU TUBE od roku 2015. Pracuje v učebni na to vybavenej a určenej. Jej členmi sú žiaci odboru elektrotechnika - digitálna grafika a multimédií. Svoju prácu tvoria v rámci krúžku. Okrem toho zručnosti získavajú aj na hodine multimédií a praxe. Učebňa je vybavená siedmimi počítačmi a notebookom. Pracujú so strihacími programami Adobe Creative Cloud. Štúdio vlastní dve profesionálne kamery, svetelnú techniku a zelené plátno. Získavajú zručnosti s prácou s kamerou, zvukom a strihom. Rozvíjajú aj svoje vystupovanie v médiách. Počas roka zaznamenávali dôležité udalosti a dianie na škole. Celkovo ročne uverejní približne 10 relácií.

·                 činnosť žiackej školskej rady:

Žiacka školská rada existuje už 14 rokov a má 19 členov, sú v nej zastúpení študenti z každej triedy. Rada je členom Rady mládeže Žilinského kraja. Pravidelne sa zúčastňuje akcií poriadaných touto organizáciou, minulý rok to boli školenia pre predsedov, koordinátorov. Rada spolupracovala s koordinátorkou žiackej školskej rady, stretla sa 6-krát, vyjadrovala sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy    v oblasti výchovy a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe Vnútornému poriadku SOŠE, spolupracovala s vedením školy, ale aj pri organizácii akcií poriadaných školou smerovaných k prezentácii školy a pri skrášľovaní priestorov školy. Podrobnejšie je činnosť žiackej školskej rady na www.soselh.sk.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty

a) Dlhodobé

EU projekt

Názov: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Liptovský Hrádok

Charakteristika: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“).

Začiatok: 3.8.2020

Koniec: predĺžené do 30.6.2023

Rozpočet: 274 663EUR

 

b) Krátkodobé:

Názov: EkoAlarm

Charakteristika: Dostali sme koše na triedený odpad do 16 tried po 3 koše. V tomto roku pokračuje rovesníckym vzdelávaním.

Začiatok: september 2021

Koniec: neurčený

Rozpočet: žiadny - dostali sme materiál.

 

c) Vypracované:

Názov: Poznaním k záchrane Zeme

charakteristika: z Environmentálneho fondu. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta.  Činnosť E1 Budovanie priestorových kapacít.

Realizácia: v tomto školskom roku (ak bude schválený).

Rozpočet: 21407EUR

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2021/2022 nebola na našej škole vykonaná žiadna školská inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Naša škola spĺňa normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre všetky predmety vo všetkých odboroch, v ktorý sa žiaci v škole vzdelávajú. Z hľadiska snahy sa ďalej rozvíjať a napredovať, neustále hľadáme a využívame možnosti inovácie učebných pomôcok, aby naši žiaci prišli do kontaktu s technikou a zariadeniami, ktoré sa používajú v dnešnej dobe v praxi.

Priestorové vybavenie:

Objekt / priestor

Poznámka

Učebne

Odborné, jazykové, všeobecné – spolu 23

Laboratóriá

El. merania, elektronika, robotika – spolu 4

Učebne IKT

Spolu 6

Dielne

Elektro, mechanické (obrábanie) – spolu 7

TV štúdio

 

Fotoateliér

 

Telocvičňa

Povrch – parkety

Posilňovňa

Povrch – technický koberec

Viacúčelové ihrisko

Povrch – umelá tráva

Školský internát

Kapacita 86 lôžok

Školská jedáleň

Kapacita 300 stravníkov

Vykurovanie

Vlastľná plynová kotolňa po rekonštrukcii

 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky školy – SWOT analýza

Silné stránky školy:

Slabé stránky školy:

Prepojenie školy s praxou – odborný výcvik, prevádzková prax, exkurzie, učenie odborníkmi z praxe

Problém s technickým stavom budov – modernizačný dlh je ešte  pre 10 % budov

Stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický zbor

Zhoršujúca sa dopravná dostupnosť školy verejnou dopravou

Efektívne metódy a formy vyučovania – učenie objavovaním zážitkové, činnostné vyučovanie

 

Materiálne vybavenie školy modernou technikou a učebnými pomôckami

 

CISCO akadémia, certifikát elektrotechnickej spôsobilosti, ECDL

 

Získavanie mimorozpočtových zdrojov - činnosť OZ EMITOR

 

Podávanie a realizácia projektov

 

Školská jedáleň a ubytovanie v školskom internáte

 

Kultúra školy, príjemné prostredie s oddychovými zónami

 

Veľmi dobrá spolupráca s elektrotechnickými firmami v regióne  Eltek Liptovský Hrádok, Deltech, SVI Slovakia, WEGA, Tesla, Hako ...

 

Krúžková činnosť, výsledky v súťažiach, SOŠE  TV

 

Príležitosti:

Riziká:

Atraktívne študijné a učebné odbory

Nepriaznivý demografický vývoj

Silný rozvoj elektrotechnického a IT priemyslu v regióne a na Slovensku

Ohodnotenie učiteľov a  získavanie kvalitných kvalifikovaných učiteľov, veková štruktúra učiteľov

Napĺňanie trhu práce kvalifikovanými technikmi

 

Región s dominantným elektrotechnickým zázemím (Eltek, SVI, Tesla, Deltech, ...)

 

Celospoločenský záujem o pokračovanie v štúdiu na VŠ technického smeru

 

 

Návrhy opatrení na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania:

Zapájať sa do projektov zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu, estetizáciu prostredia a hľadať   riešenia pre zníženie energetickej náročnosti budov.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ


Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiakov celkom

Stupeň A

Stupeň B

Stupeň C

63

61

2

0

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Údaje o prijímaní žiakov na školský rok 2022/2023

Kód odboru

Názov odboru

Počet

prijatých

prihlášok

Počet

prijatých

žiakov

Úspešne

prij. skúšku

vykonalo

2675 M

Elektrotechnika

31

26

29

2561 M

Informačné a sieťové technológie

82

44

81

2682 K

Mechanik počítačových sietí

32

14

30

2697 K

Mechanik elektrotechnik

15

8

11

2567 M

Multimédiá

35

20

32

 

Spolu škola:

195

112

183

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

Študijné odbory v školskom roku 2021/2022

Kód odboru

Názov odboru

2675 M

Elektrotechnika

2561 M

Informačné a sieťové technológie

2682 K

Mechanik počítačových sietí

2697 K

Mechanik elektrotechnik

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Výsledky hodnotenia žiakov

1. Koncoročná klasifikácia – pozn. známky sú z konca šk. roka, vymeškané hodiny sú za celý šk. rok

Hodnotenie

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

Škola

Počet tried

4

4

5

5

18

Počet žiakov celkom

106

113

115

114

448

Prospelo žiakov celkom

106

112

115

112

445

Z toho

Prospel s vyznamenaním

34

23

26

26

109

Prospel veľmi dobre

37

51

46

36

170

Prospel

35

38

43

50

166

Neprospelo žiakov celkom

0

0

0

2

2

Z toho

Neprospel z 1 predmetu

0

0

0

0

0

Neprospel z 2 premetov

0

0

0

1

1

Neprospel z 3 a viac predmetov

0

0

0

1

1

Neklasifikovaní

0

1

0

0

1

Znížený stupeň zo správania

4

3

2

5

14

Z toho

Stupeň 2

3

3

2

3

11

Stupeň 3

0

0

0

0

0

Stupeň 4

1

0

0

2

3

Zameškané hodiny spolu

12796

17048

16441

17187

63472

Z toho

Neospravedlnené hodiny spolu

25

128

153

325

631

Zameškané hodiny na žiaka

120

151

143

150

142

Neospravedlnené hodiny na žiaka

0,24

1,13

1,33

2,85

1,41

 

2. Maturitné skúšky

Predmet

Žiakov

1

2

3

4

5

Priemer

SJL

111

18

35

45

13

0

2,48

ANJ – B1

111

49

32

25

5

0

1,87

TČOZ

111

23

32

29

22

5

2,59

PČOZ

114

31

33

30

17

3

2,37

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

V súvislosti s potrebami trhu práce je naším cieľom v spolupráci so zamestnávateľskou sférou skvalitnenie odbornej prípravy žiakov našej školy za účelom lepšieho uplatnenia sa na trhu práce. Máme dobrú spoluprácu s viacerými firmami, v ktorých žiaci počas štúdia vykonávajú odbornú prax a odborný výcvik. Toto im umožňuje získavať praktické zručnosti a oboznámiť sa reálnym pracovným procesom, čo im pomôže uľahčiť ich adaptáciu pri nástupe do pracovného pomeru. Viacerí žiaci po skončení štúdia v týchto firmách nájdu uplatnenie ako budúci zamestnanci.

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Absolventi Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku získajú po ukončení štúdia úplné stredné odborné vzdelanie. Sú uplatniteľní v praxi ihneď po skončení štúdia. Približne 60 % absolventov pokračuje vo vysokoškolskom štúdiu na vysokých školách technického zamerania a to nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. O našich absolventov je stále veľký záujem o čom svedčia ponuky zamestnania z firiem z regiónu, ponuka voľných pracovných miest z Úradu práce sociálnych veci a rodiny aj podľa analýzy z portálu Profesia.

Pridanou hodnotou pre absolventov je získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa § 21 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými, ďalej majú žiaci možnosť získať certifikáty o ukončení až 3 semestrov Cisco networking academy, IT Essentials, Linux essentials, Cybersecurity Essentials. Následne si môžu urobiť CCNA certifikáciu.

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Vízia školy

Moderná škola motivujúca k celoživotnému vzdelávaniu v oblasti

elektrotechniky a informačných technológií

Normálne je učiť sa, normálne je slušne sa správať.

 

Hlavné ciele školy 

—  Realizácia projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku“, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia), jazykové zručnosti a IKT zručnosti.

—  Prepojenie školy s praxou úzkou spoluprácou  so všetkými partnermi a firmami v regióne a previazanie obsahu vzdelávania a prípravy s potrebami trhu práce.

—  Inovácia metód a foriem vyučovania s dôrazom na  ich efektívnosť a prepojenosť s reálnym životom (projektové vyučovanie, činnostné zážitkové vyučovanie, učenie iných spolužiakov).

—  Príprava a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v čase krízovej situácie.

—  Zavádzanie kritického myslenia do predmetov.

—  Realizácia opatrení v oblasti ochrany pred negatívnymi javmi.

—  Popularizácia vedy a techniky smerom k žiakom základných škôl – Deň projektov s prezentáciami ročníkových projektov žiakov našej školy, Múzeum počítačov a elektrotechniky.

—  Vytvoriť Školský podporný tím zložený z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe inkluzívnej kultúry školy a pracujú nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a ich komunitou a ďalšími odborníkmi v rezorte školstva a mimo neho. 
K 1.9.2023 pripraviť vyučovanie tak, aby žiaci mali možnosť v škole získať kľúčovú kompetenciu vedieť učiť sa a miera činnostného učenia (učenia objavovaním) sa zvýšila aspoň o 10%.

 

Strategické riadenie školy

—  Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami  praxe a potrebami trhu práce.

—  Prepojenie školy s praxou úzkou spoluprácou  so všetkými partnermi a firmami v regióne.

—  Aplikovať nové právne predpisy v podmienkach školy.

—  Vytvoriť podmienky pre prácu projektových tímov.

—  Pripraviť a realizovať kvalitný odborný výcvik a prax vo firmách.

 

Pedagogické riadenie školy

(Kľúčové slová - Normálne je učiť sa, normálne je slušne sa správať, základné učivo, princíp sebahodnotenia žiakov, prepojenie školy s praxou, činnostné učenie a učenie druhých.)

 

—  Aktualizovať  školský vzdelávací program 2675 M elektrotechnika , 2697 K mechanik elektrotechnik, 2682 K mechanik počítačových sietí, 2561 M Informačné a sieťové technológie, 2567M multimédiá.

—  Pripraviť a realizovať maturitné skúšky a prijímacie konanie.

—  Znižovať počet neúspešných žiakov na  maturitných skúškach, znižovať absenciu žiakov.

—  Organizovať krúžkovú činnosť, pracovať s talentovanými žiakmi  a pripravovať žiakov na súťaže.

—  Pripraviť a realizovať skúšky z odbornej spôsobilosti elektrotechnika a získanie osvedčenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 § 21.

—  Motivovať žiakov pre získanie medzinárodného certifikátu zo sieťových technológií CISCO akadémie.

—  Pripraviť podmienky pre získanie  certifikátu ECDL pre učiteľov a žiakov školy.

—  Venovať starostlivosť žiakom so zdravotným znevýhodnením a žiakom so ŠVVP.

—  Predchádzať prípadne riešiť prvé príznaky záškoláctva, problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, delikvencie, zneužívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov extrémizmu a podobne. 

—  Podporovať dobrovoľníctvo a solidaritu, popularizáciu vedy a techniky.

—  Pokračovať a zapájať sa do medzinárodných projektov - Erasmus+, etwinning...

 

Personálne riadenie školy

—  Vytvárať priaznivé pracovné podmienky a pozitívnu klímu v škole.

—  Realizovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov  v súlade s cieľmi školy.

 

Marketingové riadenie školy

—  Rozvíjať pozitívnu klímu a kultúru školy – dobré meno školy.

—  Pripraviť a realizovať deň otvorených dverí, deň projektov a burzy stredných škôl.

—  Navrhnúť a realizovať nové informačné  materiály o škole.

—  Pripraviť a realizovať imatrikuláciu 1. ročníkov a rozlúčku s maturantmi v Kultúrnom dome.

—  Pokračovať v prezentáciách našich študentov na základných školách.

—  Vytvárať podmienky pre prácu školskej televízie a prezentácií na internete a v masmédiách.

 

Finančné riadenie školy

—  Optimalizovať procesy  a organizačnú  štruktúru.

—  Znižovať spotreby energií.

—  Zvýšiť príjem z podnikateľskej činnosti - prenájom školského internátu a školskej jedálne, telocvične, odborných učební.

—  Realizovať projekty znižovania energetickej náročnosti školy – zateplenie, výmena svietidiel ( budova žiackych šatní, budova odbornej dielne autoelektrikárov).

—  Doplniť zariadenia školskej kuchyne, oprava podlahy a elektroinštalácie – havarijný stav.

—  Rozobratie nepotrebného komína pri kotolni - havarijný stav.

—  Opraviť cesty a chodníky v areály školy - asfaltovanie - havarijný stav.

 

Svojpomocne

—  Pokračovať v montáži úsporných svietidiel.

—  Vymeniť elektroinštaláciu v odborných učebniach.

—  Revitalizovať plochy okolo školy a ŠI.

—  Vymaľovať 20% učební, izieb v ŠI a chodieb každý školský rok.

—  Vymieňať opotrebovaný školský nábytok.

—  Rozvíjať relax zóny pre žiakov.

Záver

Vypracoval: Ing. Milan Daniš

V Liptovskom Hrádku, 18. 10. 2022

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 17. 10. 2022, prerokovala „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022“ a jej prílohy per rollam.

 

Mgr. Andrea Šingliarová, predseda RŠ
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola elektrotechnická
   • skola@soselh.sk
   • 044 52 22 072, 044 52 22 074
   • J. Kollára 536/1, 033 01 Liptovský Hrádok Slovakia